– Oppdrettslaks en miljøkatastrofe

Oppdrettslaks invaderer lakseelvene. I sjøen herjer lakselusa. I staten skjer det lite.

Presset på oppdrettsnæringen øker – fra flere hold. Men vil det skje noe? Det er mer lakselus enn noensinne og oppdrettslaksen invaderer elvene.

– En begynnende miljøkatastrofe, skriver NRK Rogaland, og viser til at Havforskningsinstituttets første lusetelling i år i juni viste at nivået av lakselus i indre Ryfylke er mye høyere i år enn i fjor. – Laksen er i ferd med å kollapse fordi lakselusen tar knekken på den, sier Christian Haaland i Stavanger og Rogaland jeger- og fiskeforening.

Kritikk av Nofima-rapport, skriver NJFF.no. Nofima har på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringas Forskningsfond (FHF) evaluert forskninga omkring villaksens trusler, og hevder at lakselus blir overvurdert som trussel. Nofima er en statlig forskningsinstitusjon, men er kjent for å ha sterke bånd til oppdrettsindustrien.

Holder lusetallene hemmelig, skriver NRK Trøndelag. Mattilsynet nekter å offentliggjøre lusetall på smolt ved Agdenes tross alarmerende tall på sjøørret i området.

Mer lus og oppdrettslaks, skriver NJFF. Leder Torbjørn Forseth i Vitenskaplig råd for lakseforvaltning, påpeker at hvis denne lusesituasjonen vedvarer også i åra som kommer, må vi forvente at færre lask returnerer til elvene. Dette vil føre til dårligere fiske, reduserte fisketider i elvene, strengere kvoter og tapte inntekter for grunneierene og lokalmiljøene i elvedalene.

Invasjon av oppdrettslaks, skriver NRK Møre og Romsdal.

Laksefisket som så ut til å bli et eventyr i Ørstavassdraget ser nå heller ut til å bli en katastrofe på grunn av de store mengdene med laks som er i elva, viser seg å være oppdrettslaks. Mest trolig er det laks fra en smoltrømming som fant sted for et par år siden.

Adresseavisen (se kart) har vært i kontakt med 30 lakseelver i Midt-Norge for å sjekke status i forhold til oppdrettslaks. Av 25 elver som er åpne for fiske, har 15 registrert oppdrettslaks.

Frykter oppdrettslaksen vil ta over, skriver Trønder-Avisa. Sju oppdrettslaks har blitt dratt opp i Verdalselva i år. Det er krise, mener lokalnæringen.

13 av 20 laks er oppdrettslaks, skriver Adressa.no. Namdalsvassdragets grunneierforening vurderer å stenge laksetrappa ved Fiskumfoss grunnet ekstreme mengder stor oppdrettslaks.

Avslørte Gaula-laks som oppdrettsrømlinger, skriver Adressa.no. De siste to dagene har fire av fem lakser som er tatt på laksevaldet Nedre Kaasen på Kvål vist seg å være oppdrettslaks. Disse har rømt som smolt, og er trolig ikke fra samme rømning som NINA har oppdaget ved Agdenes.

Tilrår utfisking og dykkaruttak, skriver Fiskeridirektoratet. I Etneelva kommer man ikke i mål med den planlagte fiskesperra for å sile ut oppdrettsfisken.

Stjørdalselva invaderes av oppdrettslaks, skriver Adressa.no, ei elv som tradisjonelt hatt lite innslag av oppdrettslaks. I slutten av forrige uke var det meldt inn 16 oppdrettslaks, den største på 11,8 kg.
– Dette er forurensing av verste sort – rett og slett miljøkriminalitet, sier leder Per Ivar Morken i Stjørdal JFFs fiskeutvalg til Adressa.no.
– Det som også er spesielt er at oppdrettslaksen kommer så tidlig. Det betyr at vi sannsynligvis at antallet bare vil øke utover sommeren, sier Morken.

Utvider overvåkingen av elvene, skriver Adressa.no.

Framleis laksealarm i Ørstaelva, skriver Sunnmørsposten. Det ble tatt skjellprøver og mandag kom svaret fra NINA (Norsk institutt for Naturforsking): Skjellprøvene viste at bare 1 av 21 laks var oppdrettsfisk.
– Ingen grunn til å avblåse alarmen, snarere tvert imot. At villaksstammen på så kort tid eksploderer er faktisk usannsynlig, sier Sigurdur Olav Stefansson, professor i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen. – Prøvene kan være vanskelige å tolke. Se etter avkortede gjeller og sammenvokste innvoller også. Fisk som har dette er oppdrettsfisk.

Hvordan samles fettfinneprøvene inn? skriver Fiskeridirektoratet. Her beskrives metoden som er planlagt å bruke for å samle inn fettfinner fra oppdrettsfisk fanget i elv og kilenot i Trøndelag. I første omgang vil det være elvene Orkla, Gaula, Nidelva, Stjørdalselva, Verdalselva, Namsen og Salvassdraget vi ønsker prøver fra.

– Oppdrettslaksen kom tidleg til elvane i år, skriver NRK Møre og Romsdal. Forskarane er uroa over det store innsiget av rømd oppdrettslaks i elvane. Problemet er ekstra stort i år, fordi oppdrettslaksen kom svært tidleg til elvane.

4 av 32 laks fanget i Driva er oppdrettslaks, skriver NRK Møre og Romsdal. Prøvene beviser at det er nyrømt fisk.

Invasjon av oppdrettslaks i Ørstaelva, skriver NRK Møre og Romsdal. Laksefisket som så ut til å bli et eventyr i Ørstavassdraget ser nå heller ut til å bli en katastrofe. Årsaken er at de store mengdene med laks som er i elva, viser seg å være oppdrettslaks. Mest trolig er det laks fra en smoltrømming som fant sted for et par år siden.

Detektivarbeid i Fiskeridirektoratet, skriver avisa Sør-Trøndelag om arbeidet som pågår for å finne ut hvilket anlegg oppdrettslaksen fanga av Arne Jørrestol i Agdenes kommer fra.– For mye oppdrettslaks i elvene, sier Rune Krogdahl, sekretær i Elvene Rundt Trondheimsfjorden (ErT), i forbindelse med en undersøkelse om hvor mye oppdrettslaks som går opp elvene, til NRK Trøndelag. Prosjektet skal gå over to år.Analyser viser at 12 av 413 lakser oppdrettslaks i Gaula, skriver Trønderbladet. En slik undersøkelse har ikke tidligere blitt gjort i så stor skala som nå, og det er derfor vanskelig å sammenligne tallet med tidligere år.Den politiske villaksen, skriver seniorforskere i Nofima, Lill-Heidi Johansen og Solveig Van Nes om i en artikkel i Aftenposten. Det er Staten som har aksjemajoriteten i Nofima, noe også artikkelen tydelig bærer preg av. Bakrunnen for artikkelen er nok forskningsrapporten Nofima kom med for noen dager siden, som du finner HER. Van Nes har også ledet arbeidet med denne rapporten.

Hver 7. fisk i Nidelva er oppdrettslaks
, skriver NJFF. I Nidelva er 21 av 141 skjellprøver påvist å stamme fra oppdrettslaks. Noen av de innsendte prøvene har ikke vært mulig å definere opphav, og det knytter seg derfor noe usikkerhet til det eksakte tallet.NJFF har satt opp en tabell ut fra skjellprøver og resultater:
Oppsummering skjellkontroll
Elv Villfisk Oppdrettsfisk Utsatt smolt Usikker
Stjørdalselva 36 0 0 63
Namsen 16 0 0 1
Verdalselva 1 0 0 0
Orkla 452 15 2 56
Gaula 401 12 3 442
Skauga 13 1 1 1
Nidelva 76 21 30 24
Totalt = 1657 Antall villfisk = 995  Andel villfisk = 60 % Andel oppdrettsfisk = 3 %

Tallene viser at det er stor usikkerhet omkring prøvene. Da kan man stille spørsmålet om hvordan man kan slå fast antallet oppdrettslaks som går opp i elvene, se f.eks. tallene for Stjørdalselva. I og med at prøvene er så usikre og lite tydelige kan man også anta at det er store mørketall.

Oppdrettslaks kan komme langveisfra, skriver Finnmarken.no. Laksen i Jakobselva er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks, men det er umulig å fastslå hvor den rømte laksen kommer fra.

Sorteringsfisket etter oppdrettslaks med kilenot i Namsen er i gang, skriver Namdalsavisa. Namsen er stengt med en spesialtilpasset kilenot ved Kvatninga. Sist det ble gjort i slik målestokk var i 2008. Alt som svømmer oppover elva blir ledet inn i nota for skjellprøver og registering. Villaksen blir satt pent ut. Oppdrettslaksen ender sin ferd mot gyteplassen i nota.

– Urapportert smoltrømming, skriver Sunnmørsposten på nett. – Dette kan vere resultatet av ei stor, urapportert smoltrømming for eit par år sidan.

Undersøker rømt oppdrettslaks, skriver NRK Trøndelag. Fiskeridirektoratet undersøker prøver fra oppdrettslaks tatt i kilenotved Agdenes. På den måten vil de finne ut hvor laksen stammer fra.

Krise i Trondheimsfjorden, skriver NJFF i en samleartikkel om situasjonen rundt i elvene. Norsk institutt for naturforskning (NINA) varsler kritiske mengder oppdrettslaks i Trondheimsfjorden: 42 prosent av laksen tatt ved Ytre Agdenes merkestasjon er oppdrettsfisk – og NINA frykter fisken stammer fra urapporterte rømminger. 4 av 5 lakser tatt ved Kvål i Gaula er nå «fjøsfisk».

Vil fengsle folk som lar oppdrettslaks rømme, skriver Dagens Næringsliv.

Rømt laks kan kome frå anlegg i Møre og Romsdal, skriver NRK Møre og Romsdal.

Salmar-gründeren tjente én milliard, skriver Adressa.no.

Så at de ikke har råd til å legge anleggene på land eller i lukkede merder faller på steingrunn.

Lukka ståltankar kan hjelpe oppdrettarane med å få bukt med lakserømming, skriver NRK Sogn og Fjordane.

VIDEO som viser det lukkede anlegget.

– Villaksen er ikke truet!, mener Jens Christian Holst i Havforskningsinstituttet. Han mener det lave nivået av villaks skyldes naturlige svingninger i havet. – Svingninger i blant annet temperaturer gjør at vi har mye mat i noen perioder og mindre mat i noen perioder. Så det er havets underliggende økologi som styrer butikken, sier han. Selv om laksebestanden nådde et historisk lavmål i 2010, går laksen bedre tider i møte, spår seniorforskeren.

Vestre Jakobselv kan bli stengt i september for å få sortert ut oppdrettslaksen i elva, skriver Finnmarken.no. Den største fisken som er tatt i Jakobselva i sommer er en oppdrettslaks på 16,5 kilo.
Vestre Jakobselv er en av seks elver i Norge hvor det er bevist at rømt oppdrettslaks har påvirket den ville laksebestanden.

Elveeierlaget frykter den eksplosive veksten av oppdrettslaks i Stjørdalselva, skriver Stjørdalens Blad. – Hittil i år (26.8.2011, red. anm.) er det fastslått at 37 fisk som er tatt i elva, er oppdrettslaks. Dette utgjør rundt tre prosent av totalfangsten. I tillegg har vi rundt 100 usikre, der det ennå ikke er fastslått om det dreier seg om oppdrettsfisk, sier en bekymret leder Hågen Einang i elveeierlaget.

Som et lite aporopos til oppdrettsnæringens vandalisering av vilkårene for villaksen referer jeg til en rapport fra NINA:

Elvene som drenerer til Trondheimsfjorden utgjør et av verdens viktigste områder for villaks.
Mellom 20.000 og 100.000 laks går hvert år inn fjorden og opp i elvene for å gyte. Om lag 30.000 personer fisker etter laks i dette området hver eneste sesong. Fordi laksen skaper større økonomiske ringvirkninger i sportsfisket i elvene enn i sjølaksefisket…

Sluttrapport og evaluering av oppleieordningen i Trondheimsfjorden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *